ΔΙΑΔΙΚΤΥΑKΕΣ ΠΗΓΕΣ ΙΝΔΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βουδισμός

Internet Sacred Text Archive (Modern works  Southern Buddhism  Northern Buddhism  Jataka Links)

BDK Amerika: Selected Volumes in the Tripiṭaka Series

Digital Sanskrit Buddhist Canon (This website provides the e-text of some pramana literature, as well as other Buddhist Sanskrit treatises).

Ινδουισμός

Internet Sacred Text Archive (Vedas   Upanishads   Puranas   Other Primary Texts   Epics   Mahabharata   Ramayana   Bhagavad Gita   Vedanta   Later texts   Modern books)

Bhagavad Gita Organization (Bhagavad Gita, σανσκριτικό κείμενο με κατά λέξη μετάφραση)

Internet Sacred Text Archive (Tantra)

Σικχ

Internet Sacred Text Archive (Sikh Religion and Texts)

Τζαϊνισμός

Internet Sacred Text Archive (Jain Texts)