Courses in Indian Philosophy – Study of the Yoga SutraΜαθήματα Ινδικής Φιλοσοφίας – Μελέτη της Γιόγκα Σούτρα

yoga-sutra-cover-frontThe Athens Center for Indian and Indo-Greek Studies  and the Shakti Yoga Studio organize weekly Sanskrit text study courses for advanced students in Indian philosophy with Indologist Dr Dimitrios Vassiliadis.

Madhyama Level – Specialization in Yoga

Study of the Yoga Sutra-s of Patanjali 2nd year (Vibhuti Pada and Kaivalya Pada)

Every Thursday, 12.00 – 14.00 hrs. (Starting: October 13, 2016).

At Shakti Yoga Studio (17 – 19 Labrou Fotiadou str., Metz, Athens).


For registration and further information, please send an email to info@sakti.gr or to indohellenic@gmail.com


The Yoga Sutras of Patanjali have been rightly described as the Bible of Yoga and thus their study becomes mandatory for those who wish to specialize in the philosophy of Yoga. Classes include the study of the whole text, word by word in Sanskrit, with translation into Greek and commentary. The course is intended for those who have the basic knowledge of Indian philosophy.


The Yoga Sūtra

The Aphorisms of Yoga (Yoga Sūtra-s) is the main and most famous writing of the philosophical school of Yoga. It is a comprehensive collection of 196 aphorisms, written in Sanskrit by the great visionary Maharşi Patañjali in the 4th century AD

The aphorisms are linked together like beads on a thread (sūtra) forming the complete philosophy of Yoga. The author made the first systematic attempt to document the beliefs of the most ancient traditions of yoga, according to the dualistic philosophy of Sankhya while seems to accept strong influences from the Jain and Buddhist traditions that prevailed in his time.

The Yoga Sutra is divided into four chapters or books (pāda-s). The first chapter, “Samādhi Pāda” (51 aphorisms) gives us the definition of yoga and describes the mental states that the yogi face on the path of overcoming the mind and his integration with the real self. The second chapter, “Sādhana Pāda” (55 aphorisms) presents the ascetic practice (sādhana) that develops through eight limbs (ashtānga yoga). The third chapter, “Vibhūti Pāda” (56 aphorisms) indicates the greatness (vibhūti) and supernatural powers (siddhi-s) acquired by the exercise of the yogi. The fourth chapter, “Kaivalya Pāda” (34 aphorisms) speaks of the freedom achieved by isolating (kaivalya) the spirit from the subtle matter and its expressions.


Students who attend the course receive certificate from the Athens Center for Indian and Indo-Greek Studies

yoga-sutra

Το Κέντρο Ινδικών και Ελληνο-Ινδικών Σπουδών Αθηνών και το Shakti Yoga Studio διοργανώνουν εβδομαδιαίες συναντήσεις μελέτης σανσκριτικών κειμένων για προχωρημένους μαθητές στην ινδική φιλοσοφία  με τον ινδολόγο καθηγητή Δρ Δημήτρη Βασιλειάδη.

Επίπεδο Madhyama με εξειδίκευση στη Γιόγκα

Μελέτη της Γιόγκα Σούτρα του Πατάντζαλι 2ο έτος (Vibhuti Pada και Kaivalya Pada).

Κάθε Πέμπτη, ώρες 12.00 – 14.00 (Έναρξη: 13 Οκτωβρίου 2016).

Στο Shakti Yoga Studio (Λάμπρου Φωτιάδου 17 – 19, Μετς, Αθήνα).


Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες στείλτε e-mail στο info@shakti.gr ή στο indohellenic@gmail.com


Η Γιόγκα Σούτρα του Πατάντζαλι έχει δίκαια χαρακτηριστεί ως η Βίβλος της Γιόγκα και επομένως η μελέτη της καθίσταται εξ ορισμού υποχρεωτική για όσους επιθυμούν να εξειδικευτούν πάνω στη φιλοσοφία της Γιόγκα.  Τα μαθήματα  περιλαμβάνουν τη μελέτη όλου του σανσκριτικού κειμένου λέξη προς λέξη με ταυτόχρονη μετάφραση, κριτική ανάλυση και σχολιασμό. Aπευθύνονται σε άτομα που έχουν βασική γνώση της ινδικής φιλοσοφίας.


Η Γιόγκα Σούτρα

Οι Αφορισμοί της Γιόγκα είναι η κυριότερη και δημοφιλέστερη γραφή της φιλοσοφικής σχολής της Γιόγκα. Πρόκειται για μια συλλογή 196 περιεκτικών αφορισμών, που έγραψε στη σανσκριτική ο μεγάλος οραματιστής Maharşi Patañjali τον 4ο αιώνα μ.Χ.

Οι αφορισμοί συνδέονται μεταξύ τους όπως οι χάντρες με μια κλωστή (sūtra) διαμορφώνοντας την πλήρη φιλοσοφία της Γιόγκα. Ο συγγραφέας καταβάλει την πρώτη συστηματική προσπάθεια να καταγράψει τα πιστεύω των αρχαιότερων παραδόσεων της γιόγκα, σύμφωνα με τη δυïστική φιλοσοφία της Σάνκυα, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να δέχεται έντονες επιρροές και από τις σραμανικές παραδόσεις του Τζαïνισμού και του Βουδισμού που κυριαρχούσαν στην εποχή του.

Η Γιόγκα Σούτρα χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια ή βιβλία (pāda-s). Το πρώτο κεφάλαιο, “Samādhi Pāda” (51 αφορισμοί) μας δίνει τον ορισμό της γιόγκα και περιγράφει τις νοητικές καταστάσεις που αντιμετωπίζει ο γιόγκι στην πορεία του για την υπέρβαση του νου και την ενοποίησή με τον πραγματικό του εαυτό. Το δεύτερο κεφάλαιο, “Sādhana Pāda” (55 αφορισμοί) παρουσιάζει την ασκητική (sādhana) της γιόγκα που αναπτύσσεται μέσα από οκτώ μέλη (ashtānga yoga). Το τρίτο κεφάλαιο, “Vibhūti Pāda” (56 αφορισμοί) αναφέρεται στo μεγαλείο (vibhūti) και τις υπερφυσικές δυνάμεις (siddhi-s) που αποκτά με την άσκησή του ο γιόγκι. Το τέταρτο κεφάλαιο, “Kaivalya Pāda” (34 αφορισμοί) μιλάει για την ελευθερία που επιτυγχάνεται με την απομόνωση (kaivalya) του πνεύματος από την ύλη και τις χονδροειδείς και λεπτοφυείς εκφράσεις της.


Όσοι μαθητές ολοκληρώσουν την παρακολούθηση ολόκληρης της σειράς μαθημάτων λαμβάνουν πιστοποίηση σπουδών από το Κέντρο Ινδικών και Ελληνο-Ινδικών Σπουδών Αθηνών.