Ηelpline for ICCR Scholarship StudentsΓραμμή βοήθειας για ICCR υποτρόφους

Indian-Council-for-Cultural-Relations-Logo


Indian Council for Cultural Relations (ICCR) sponsors scholarships for foreign students under various Schemes. Under these schemes, the Council handles more than 2000 admissions of foreign students at various Universities/Institutes on an annual basis.

In this connection, the Council receives a large number of queries from foreign students related to course selection, hostel issues, stipend, status of University/Institute, change of stream, medical facilities, etc. ICCR has put in place a dedicated Email 10 to help to address the grievances, problems, as well as to guide the foreign students studying in India under ICCR Scholarship Programme for foreign students studying in India under ICCR Scholarship Schemes are welcome studenthelpline.iccr@gov.in to write with their queries.

ICCR believes that this mechanism shall redress problems usually faced by the foreign students with regard to confirming their admissions and other queries and streamline the response mechanism on behalf of ICCR.

Click here for pdf

Read more about Scholarships and funding HEREIndian-Council-for-Cultural-Relations-Logo


Το Ινδικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Σχέσεων (ICCR) χορηγεί υποτροφίες για αλλοδαπούς φοιτητές με διάφορα προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων, το Συμβούλιο χειρίζεται πάνω από 2000 εισαγωγές αλλοδαπών φοιτητών σε διάφορα Πανεπιστήμια / Ινστιτούτα σε ετήσια βάση.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Συμβούλιο λαμβάνει μεγάλο αριθμό ερωτημάτων από αλλοδαπούς φοιτητές σχετικά με την επιλογή μαθημάτων, θέματα ξενώνα, επιχορήγηση, καθεστώς του Πανεπιστημίου / Ινστιτούτου, αλλαγή ροής, ιατρικές υπηρεσίες, κλπ. Το ICCR έχει δημιουργήσει ένα ειδικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 10 για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, καθώς και για να καθοδηγήσει τους ξένους φοιτητές που σπουδάζουν στην Ινδία στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών ICCR . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα ερωτήματα τους στο studenthelpline.iccr@gov.in

Το ICCR πιστεύει ότι αυτός ο μηχανισμός θα αποκαταστήσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνήθως οι αλλοδαποί φοιτητές όσον αφορά την επιβεβαίωση των εισαγωγών τους και άλλων ερωτημάτων και τη βελτιστοποίηση του μηχανισμού απόκρισης εκ μέρους του ICCR.

Κάντε κλικ εδώ για pdf

Περισσότερα για υποτροφίες και χρηματοδοτήσεις ΕΔΩ