ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

REHAC: Ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτές – προσωπικό υποστήριξης προσφύγων

Αγαπητοί φίλοι,

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «Re-inventing Europeans through History Art and Cultural Learning (REHAC)» παρακαλούμε πολύ να συμπληρώσετε το παρακάτω online ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε εκπαιδευτές και προσωπικό που ασχολείται με την υποστήριξη των προσφύγων. Το ερωτηματολόγιο διακινείται στο πλαίσιο μιας έρευνας αναγκών του προσωπικού οργανισμών και φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υποστήριξης των προσφύγων. Η έρευνα πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Για τη συμπλήρωσή του στα αγγλικά θα χρειαστείτε περίπου 5 λεπτά. Παρακαλούμε μεταβείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο :

http://nckultur.polldaddy.com/s/rehac-survey

Σας ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση,

Δημήτρης Μυλωνάς

Euracademy Association

Τηλ210 7525660

Εμπεδοκλέους 17 Αθήνα

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μας:

Οι πρόσφυγες που εισέρχονται στις ευρωπαϊκές χώρες αφού έχουν αντιμετωπίσει το τραύμα του πολέμου ή των διώξεων είναι πολύ ευάλωτοι και χρειάζονται μεγάλη ψυχολογική και εκπαιδευτική υποστήριξη που θα τους βοηθήσει να δημιουργήσουν μια νέα ζωή στη χώρα υποδοχής τους. Παράλληλα, το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκπαίδευση και την υποστήριξη των προσφύγων σε πολλές χώρες της ΕΕ πρέπει πολύ γρήγορα να αντεπεξέλθει με τον καλύτερο τρόπο ώστε να υποστηρίξει τους πρόσφυγες σε τομείς όπως γνώσεις για τη νέα χώρα διαμονής τους, τις γλωσσικές τους δεξιότητες στη νέα γλώσσα, την κατανόηση της καθημερινής κουλτούρας και τις προοπτικές στην τοπική αγορά εργασίας.

Το έργο «Re-inventing Europeans through History Art and Cultural Learning (REHAC)» υλοποιείται από μια διακρατική σύμπραξη συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ και δημόσιων οργανισμών από την Ελλάδα, τη Σλοβενία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία και την Ιταλία. Οι ομάδες-στόχοι που πρέπει να υποστηριχθούν μέσω του έργου είναι οι εκπαιδευτές και οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση και υποστήριξη των προσφύγων, αλλά και οι ίδιοι οι πρόσφυγες.

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

Για τους πρόσφυγες

· Η διευκόλυνση της μεταβατικής εμπειρίας εγκατάστασης σε μια διαφορετική χώρα και διαφορετική κουλτούρα, και η έναρξη μιας διαδικασίας οικοδόμησης εμπιστοσύνης και προσωπικής ανάπτυξης μετά από τραυματικά γεγονότα.

· Η ενθάρρυνση δραστηριοτήτων που συνδυάζουν την πολιτιστική εμπειρία και την εκπαίδευση, που οδηγούν σε ατομικές διαδρομές μάθησης και την ένταξη στην κοινότητα υποδοχής.

· Η ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων και άλλων μη-λεκτικών μεθόδων επικοινωνίας

Για εκπαιδευτές και προσωπικό υποστήριξης

· Η εξοικείωση με τη μεθοδολογία που συνδυάζει την τέχνη και την πολιτιστική έκφραση με την εκμάθηση γλωσσών, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων.

· Η επαφή με τη διαπολιτισμική και αμοιβαία μάθηση, προκειμένου να αναπτύξουν τις δικές τους διδακτικές μεθόδους

· Η ενδυνάμωσή τους προκειμένου να είναι σε θέση να ασκήσουν πίεση στους φορείς χάραξης πολιτικής ώστε να παρέχουν καθοδήγηση και εκπαιδευτική υποστήριξη μέσω καινοτόμων μεθόδων αξιοποίησης του πολιτισμού και πρακτικής εμπειρίας.

Τα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:

· Εκπαιδευτικό υλικό βασισμένο στην τέχνη και τον πολιτισμό, που θα υποστηρίξει τη διαδικασία της εργασιακής/εκπαιδευτικής/πολιτιστικής ενσωμάτωσης των προσφύγων

· Μια μεθοδολογία για την επίτευξη αποτελεσμάτων ένταξης μέσω πολιτιστικών μέσων έκφρασης για την ανάπτυξη γλωσσικών και άλλων βασικών δεξιοτήτων

· Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών για το πώς να εφαρμόσουν τη μεθοδολογία REHAC.

· Μια τελική έκθεση σχετικά με τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου, συμπεριλαμβανομένων και προτάσεων για σχετικές πολιτικές.