ΔΙΑΔΙΚΤΥΑKΕΣ ΠΗΓΕΣ ΙΝΔΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Βουδισμός

Internet Sacred Text Archive (Modern works  Southern Buddhism  Northern Buddhism  Jataka Links)

BDK Amerika: Selected Volumes in the Tripiṭaka Series

Digital Sanskrit Buddhist Canon (This website provides the e-text of some pramana literature, as well as other Buddhist Sanskrit treatises).

Bibliotheca Buddhica (Ρωσική Ακαδημία Επιστημών)

Myanmar Manuscript Digital Library (Πανεπιστήμιο του Τορόντο)

Ινδουισμός

Internet Sacred Text Archive (Vedas   Upanishads   Puranas   Other Primary Texts   Epics   Mahabharata   Ramayana   Bhagavad Gita   Vedanta   Later texts   Modern books)

Bhagavad Gita Organization (Bhagavad Gita, σανσκριτικό κείμενο με κατά λέξη μετάφραση)

Internet Sacred Text Archive (Tantra)

Muktabodha Digital Library (Kashmir Shaivism)

Yoga

Internet Sacred Text Archive (Yoga)

Yoga Sutra Study 

Satyam Yoga Prashad (Βίντεο, ηχογραφήσεις και ηλεκτρονικά βιβλία από το Bihar School of Yoga)

Asana Pranayama Mudra Bandha (Δωρεάν εφαρμογή για τηλέφωνα / συσκευή Android)

Σικχ

Internet Sacred Text Archive (Sikh Religion and Texts)

Τζαϊνισμός

Jain eLibrary

Internet Sacred Text Archive (Jain Texts)