ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΑΝΣΚΡΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

(Έκδοση 2003)

sanskrit

Τελευταία ανανέωση: 10 Δεκεμβρίου 2020.


Σελίδες 14: Sandhi εσωτερικό   Μαθήματα Δεύτερο και Τρίτο

Σελίδες 14, 64 και 65: παρελθοντικός αντί παρατατικός.

Σελίδα 20, 6η σειρά από το τέλος:  त्र αντί ¥

Σελίδα 28, 3η σειρά: vibhakti-s ή kāraka-s αντί karaka-s

Σελίδα 28: Τα Γένη:

Το γραμματικό γένος μιας λέξης συνήθως συμφωνεί με το φυσικό γένος του αντικειμένου που προσδιορίζει. Π.χ. η λέξη bālikā (κορίτσι) είναι γένους θηλυκού και η λέξη bākakaḥ (αγόρι) είναι γένους αρσενικού.

Σελίδα 28: Οι αριθμοί: (προσθήκη)

Τον πληθυντικό των σανσκριτικών λέξεων τον εκφράζουμε συχνά εντός του κειμένου με την απλοποιημένη και ευρέως διαδεδομένη προσθήκη της αγγλικής κατάληξης “– s”.  Π.χ.: svaras αντί του σανσκριτικού πληθυντικού, svarā. Στην κλίση των λέξεων χρησιμοποιούνται πάντα οι καταλήξεις της σανσκριτικής.

Σελίδα 29: Τα τρία Πρόσωπα:

τρία Πρόσωπα (purușā): Ύψιστο, Μεσαίο και Άλλο για κάθε αριθμό. Το Ύψιστο Πρόσωπο (uttama purușa) αντιστοιχεί στο Πρώτο Πρόσωπο της ελληνικής γραμματικής, το Μεσαίο (madhyama purușa) στο Δεύτερο Πρόσωπο της ελληνικής, και το Πρώτο (prathama purușa) ή Άλλο Πρόσωπο (anya purușa) στο Τρίτο Πρόσωπο της ελληνικής. Οι καταλήξεις των προσώπων είναι ίδιες για όλα τα γένη. Στην παρούσα εργασία τα ρήματα παρουσιάζονται στο λεξιλόγιο με το Άλλο ή Πρώτο Πρόσωπο  όπως και στα σανσκριτικά λεξικά, αλλά η κλίση των προσώπων γίνεται σύμφωνα με τη σειρά της ελληνικής γραμματικής, δηλ.:

Ύψιστο Πρόσωπο: gacchāmi (πηγαίνω)

Μεσαίο Πρόσωπο: gacchasi (πηγαίνεις)

Άλλο Πρόσωπο: gacchati (πηγαίνει)

αντί για τη σειρά – Άλλο Πρόσωπο, Μεσαίο Πρόσωπο και Ύψιστο Πρόσωπο – που ακολουθείται στη σανσκριτική γραμματική.

Σελίδα 30, 10η σειρά: τις λέξεις.

Σελίδα 30, 14η σειρά: Κάθε κατηγορία αντί Κάθε συζυγία.

Σελίδα 35: Προσωπική αντωνυμία saḥ = εκείνος αντί αυτός.

Σελίδα 36, σειρές 5, 9 και 11: ηχηρό σύμφωνο (βλέπε πίνακα στη σελ. 22) αντί μαλακό σύμφωνο.

Σελίδα 36, 11η σειρά: έπεται αντί προηγείται.

Σελίδα 36, 11η σειρά: ‘a’ ή ‘ā’ αντί ‘a’ ή ‘a’.

Σελίδα 36: Visarga (προσθήκη):

1.1.  Αν η visarga προέρχεται από r (όπως στις λέξεις punaḥ, prātaḥ, antaḥ, svaḥ, ahaḥ, mātaḥ,  pitaḥ κ.λπ.) και ακολουθεί φωνήεν ή άηχο λαρυγγικό ή χειλικό σύμφωνο αλλάζει σε r, π.χ.  punaḥ api -> punarapi, antaḥ kriya -> antarkriya, antaḥ prakriya -> antarprakriya, αλλά antaścarati.

2. και το ‘a’ αντικαθίσταται με το σύμβολο του διαχωρισμού (avagraha) αντί διαγράφεται.

5. και το ‘a’ αντικαθίσταται με το σύμβολο του διαχωρισμού (avagraha).

6. Όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από r, το βραχύ φωνήεν που προηγείται της visarga γίνεται μακρό και η visarga φεύγει, π.χ. guru rājate -> gurū rājate, puna rogi -> punā rogi, hariḥ rājate -> harī rājate.

7.1. Η visarga όταν ακολουθείται από άηχο ουρανικό, ουλικό ή οδοντικό σύμφωνο (βλέπε πίνακα στη σελ. 22) αλλάζει στο αντίστοιχο συριστικό της σειράς που ανήκει το άηχο σύμφωνο που την ακολουθεί, δηλαδή σε ś, ș και s αντίστοιχα, π,χ, nara tișhati -> narastișhati.

7.2. Η visarga όταν ακολουθείται από άηχο λαρυγγικό ή χειλικό σύμφωνο συνήθως παραμένει όπως είναι, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις αλλάζει σε ș ή s, π.χ. nara gacchati, αλλά namaskāraḥ, puraskāra, nișkriyam, nișkāma, κ.λπ.

7.3. Η visarga όταν ακολουθείται από συριστικό γίνεται ίδια με αυτό ή παραμένει αναλλοίωτη.

Σελίδα 37, 12η σειρά: μακρό αντί μακρύ.

Σελίδα 41, 8η σειρά: krīḍā αντί kriḍā.

Σελίδα 41, 4η σειρά από τέλος: śākhā αντί śā.

Σελίδα 44, 7η σειρά: √prach  αντί √pracch.

Σελίδα 45, 2η σειρά από το τέλος: dāridraya αντί dāridrya

Σελίδα 45, 1η σειρά από το τέλος: duḥkha αντί duhkha

Σελίδα 38, 4η σειρά: bodhati (I√budh) αντί  bhodhati (I√bhudh).

Σελίδα 54, 4η σειρά από το τέλος: induḥ  αντί indhuḥ.

Σελίδα 55, 6η και 7η σειρά από το τέλος: Η δεύτερη μορφή της ονομαστικής διαγράφεται και μεταφέρεται στην Αιτιατική

Σελίδα 56, 3η και 4η σειρά: Η δεύτερη μορφή της ονομαστικής διαγράφεται και μεταφέρεται στην Αιτιατική

Σελίδα 57, 7η σειρά: bhavete αντί bhavate (στον δυϊκό αριθμό).

Σελίδα 58, 10η σειρά: ακολουθείται αντί ακολουθείτε.

Σελίδα 75, 5η σειρά από το τέλος: κινείται αντί κινείτε.

Σελίδα 82, 3η σειρά: svaḥ αντί staḥ.

Σελίδα 134, 2η σειρά από το τέλος: ātmānam αντί atmānam.


Στείλτε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας για την καλύτερη παρουσίαση της επόμενης έκδοσης στο μέιλ: indohellenic@gmail.com