Τα βιβλία του Δημητρίου Γαλανού στην Ελληνο-Ινδική Διαδικτυακή Βιβλιοθήκη

Κυριότερη μορφή και πρόδρομος της ελληνικής ινδολογίας υπήρξε αναμφίβολα ο Δημήτριος Γαλανός ο Αθηναίος (1760-1833) που έζησε και εργάστηκε για 40 χρόνια στο Μπεναρές των Ινδιών  μεταφράζοντας στα ελληνικά ορισμένα από τα πιο σημαντικά κείμενα της ινδικής λογοτεχνίας. Τα χειρόγραφα του Γαλανού μεταφέρθηκαν, σύμφωνα με την διαθήκη του, στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Αθηνών όπου και σώζονται μέχρι και σήμερα δεμένα σε είκοσι τόμους (αρ. 1836 – 1855). Δέκα από αυτά εκδόθηκαν και δημοσιεύτηκαν σε επτά τόμους μεταξύ των ετών 1845 και  1853 από τον Ιδρυτή  και Έφορο της Εθνικής Βιβλιοθήκης Γεώργιο Κ. Τυπάλδο και τον Κοσμητή και Βιβλιοφύλακα Γ. Αποστολίδη.

Η Ελληνο-Ινδική Εταιρεία Πολιτισμού & Ανάπτυξης συνέλεξε τα βιβλία αυτά και τα αναδημοσίευσε   στην Ελληνο-Ινδική Διαδικτυακή Βιβλιοθήκη καθιστώντας τα με τον τρόπο αυτό ευκολοπρόσιτα στους μελετητές του ινδικού πολιτισμού και το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό.

Παρακάτω παρατίθενται οι σύνδεσμοι στα βιβλία του Γαλανού σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά δημοσίευσης:

ΙΝΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

(Nīti-ataka και Vairāgya-ataka του Bharthari
Laghu-Cāṇakya
Bhāminī-Vilāsa του Paṇḍitarāja Jagannātha)

ΒΑΛΑΒΑΡΑΤΑ

(Συντομή της Μαχαμπαράτας του Amaracandra-Suri)

ΓΙΤΑ Ή ΘΕΣΠΕΣΙΟΝ ΜΕΛΟΣ

(Η Bhagavad Gītã)

ΡΑΓΓΟΥΒΑΝΣΑ Ή ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΡΑΓΓΟΥ

(Raghuvamśa του Kālidāsa) 

ΙΤΙΧΑΣΑ-ΣΑΜΟΥΤΣΑΪΑ

(συλλογή ιστοριών από τη Mahābhārata)

ΧΙΤΟΠΑΔΑΣΣΑ Ή ΠΑΝΤΣΑ ΤΑΝΤΡΑ

(Hitopadeśa, Pañcatantra και Śuka-saptati)  

ΔΟΥΡΓΑ

(Η Devīmāhātmyam)

digital-library