ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ: ΙΤΙΧΑΣΑ-ΣΑΜΟΥΤΣΑΪΑ

του Δημητρίου Γαλανού (1760-1833)

Ιτιχασασαμουτσάια : τουτέστιν Αρχαιολογίας Συλλογή ή περί διαλόγων τε και μύθων φιλοσοφικών, νομίμων τε και εθίμων ινδικών, συλλεχθέντων κατ΄ εκλογήν εκ της Μαχαβαράτας, συγγραφείσης υπό του φιλοσόφου Βεάσα. / μεταφρασθείσα εκ του Βραχμανικού παρά Δημητρίου Γαλανού Αθηναίου, νυν δε πρώτον εκδοθείσα, και μετά προλεγομένων και παρατηρήσεων αυξηθείσα δαπάνη μεν και μελέτη Γεωργίου Κ. Τυπάλδου ___ επιστασία δε Γ. Αποστολίδου Κοσμητού.

Το βιβλίο, όπως υποδηλώνει ο τίτλος του, είναι μια συλλογή ιστοριών (Itihāsa Samuccaya) από τη Mahābhārata, ένα από τα δύο μεγάλα σανσκριτικά έπη της αρχαίας Ινδίας που αποδίδεται στον Vyāsa. Στο χειρόγραφο υπάρχει μια σημείωση που μας πληροφορεί ότι ο Γαλανός είχε ολοκληρώσει αυτή τη μετάφραση το 1824. (Σελίδες xxxvi + 285).

Η πέμπτη στη σειρά δημοσίευση των χειρογράφων του Γαλανού (Ms. No. 13) έγινε στην Αθήνα το 1851 με επιμέλεια του Εφόρου της Δημόσιας και Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Γεωργίου Ν. Τυπάλδου και του Κοσμητού και Βιβλιοφύλακος Γ. Αποστολίδη.

Κατεβάστε και διαβάστε το βιβλίο σε PDF ΕΔΩ

digital-library